ד"ר רן טיין המפעיל מרפאה לכירורגיה אורתופדית ואת אתר זה (להלן: "אנו" או "הרופא", "המרפאה" ו"אתר המרפאה") מכבדים את פרטיותך, ומתחייבים כלפיך לקיים את מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות"). מטרת המדיניות היא להסביר כיצד אנו פועלים בכל הקשור לשמירה על פרטיות המטופלים הפונים לרופא ולמרפאה באמצעות האתר ו/או כל מערכת הקשורה אליו, וכן ביחס למידע הנמסר לנו במסגרת פניות אלו. כמו כן, מדיניות זו מסדירה את האופן בו אנו אוספים ומשתמשים במידע של גולשים באתר המרפאה.

מדיניות הפרטיות מהווה תוספת לכל הסכם ו/או תנאי שימוש אחרים שבינך ובין הרופא ו/או המרפאה, באה להוסיף עליו מבלי לגרוע ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

מי אנחנו ואיך ליצור עמנו קשר

ד"ר רן טיין

מרכז המומחים הרצליה מדיקל סנטר,

החושלים 8, הרצליה.

+972-503220205

Office@ranthein-md.co.il

שמירת ועיבוד מידע שלך

בעת הגלישה באתר המרפאה, ובעת יצירת קשר עם הרופא והמרפאה ו/או קביעת תור אונליין במערכת זימון התורים המשולבת באתר (להלן: "מערכת זימון התורים"), נאסף, נשמר ומעובד מידע הנוגע אליך, לפעילות שלך באתר המרפאה ומערכת זימון התורים וההתקשרויות  שלך עם המרפאה.

חלק מהמידע נמסר על ידך בצורה ישירה ומאפשר זיהוי אישי שלך, לדוגמא: שם מלא, כתובת, כתובת דוא"ל, שעות ותאריכים של תורים, מספר טלפון, פרטי כרטיס אשראי, פרטים אודות מצב רפואי ו/או סיבת הפנייה למרפאה וההתעניינות בשירותי הרופא, תעודת זהות, קופת החולים בה אתה חבר, גיל, מין וכו'. מידע זה משמש ככלל לצורך זימון התורים ומתן שירותי הרופא והמרפאה לך באופן המשרת אותך ועונה על צרכיך. חלק מהמידע הזה אף יישמר אצל הרופא ובמרפאה כחלק מהתיק הרפואי שלך, המתעד את הטיפול בך ואת השירותים שסופקו לך, לרבות בהתאם לתקנות בריאות העם (שמירת רשומות), תשל"ז-1976.

כמובן, אתה אינך חייב להסכים לכך והמידע נמסר מרצונך החופשי, אולם אם לא תספק מידע זה, או לפחות את חלקו, לא תמיד נוכל לאפשר לך לזמן תור ו/או לקבל שירותים מהרופא והמרפאה. כך לדוגמא, לא נוכל לאפשר לך לזמן תור למרפאה, אם לא תמסור לנו את פרטי הקשר שלך ואת המידע הדרוש לצורך

בנוסף, בעת הגלישה באתר והשימוש במערכת זימון התורים, מידע מסוים נאסף אודותיך ואודות הפעילות שלך במערכת בצורה שאינה ישירה. חלקו של מידע זה הינו סטטיסטי ומצטבר, כדוגמת העמודים בהם גלשת באתר, תדירות השימוש, עניין בפרסומות שבאתר ותקלות טכניות. חלק ממידע זה, אינו אישי והוא נשמר ומעובד לצרכי מחקר, פיתוח בקרה ושיפור של המערכת באופן כללי, וזאת בצורה אנונימית או סטטיסטית ואגרגטיבית. חלק אחר של המידע נשמר או מעובד בצורה מזוהה ובצמוד לפרטים אחרים אודותיך, מאפשר התאמה טובה יותר של שירותי המרפאה ואתר המרפאה עבורך.

מסירת מידע אודות אחרים

כלל, אתר המרפאה ומערכת זימון התורים מיועדים לשימוש העצמי של הגולש ו/או המטופל עצמו. ככל ואתה עושה שימוש באתר ו/או במערכת זימון התורים עבור אדם אחר, ובמסגרת כך אתה מוסר לנו כל מידע אודות אותו אדם, באחריותך לוודא כי התקבלה הסכמתו של אותו אדם לכך, וכי הוא מודע לכך שכל תנאיה של מדיניות פרטיות זו יחולו על המידע הנמסר לנו.

Cookies

אתר המרפאה ומערכת זימון התורים משתמשים ב- Cookies ובאמצעים טכנולוגיים אחרים ודומים (Pixels, Web Beacons, וכד' – להלן הכל יחדיו Cookies) לצורך ניהולם השוטף והתקין ולצורך שיפור השירותים הניתנים במסגרתם. חלק מה- Cookies הללו, נועדו לאפשר את פעילות אתר המרפאה ומערכת זימון התורים בצורה תקינה ומאובטחת, וללא הטמעתן בדפדפן שלך האתר ו/או המערכת עלולים שלא לפעול כלל או לא לפעול כראוי.

חלק אחר של ה- Cookies הללו, נועד לאסוף נתונים סטטיסטיים ונתונים אחרים אודות השימוש שלך באתר המרפאה ובמערכת זימון התורים. אנו עושים שימוש בנתונים אלו על מנת לשפר את המערכת, להתאים אותה עבורך, לזכור את פרטי הכניסה שלך כך שלא תצטרך להקליד אותם בכל כניסה מחדש וכיוצ"ב.

בנוסף, אנו עושים שימוש ב- Cookies המתייחסים או מפנים מידע למערכות צד ג', וזאת הן לצורכי ניתוח ולמידה סטטיסטיים אודות השימוש באתר המרפאה ובמערכת זימון התורים, והן לצורך זיהוי של העדפותיך האישיות והתאמת הגלישה והפרסומות המוצגות עבורך באתר המרפאה.

אם אינך מעוניין לקבל Cookies אתה יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך וחסימת האפשרות להטמיע Cookies אצלך. כמו כן, אתה יכול למחוק את היסטוריית הדפדפן שלך בכל עת, ובמסגרת כך גם למחוק את ה- Cookies שהוטמעו אצלך. עם זאת, חשוב לדעת כי במקרה הדבר עלול לפגוע בחוויית השימוש באתר המרפאה.

חשוב לדעת כי בעת השימוש במערכת מוצגות בין היתר פרסומות והצעות שיווקיות שאינן מוטמעות על ידינו בצורה ישירה, אלא באמצעות צדדים שלישיים המקבלים מאיתנו היתר לפרסם באתר המרפאה. צדדים שלישיים אלו עלולים ויכולים לעשות שימוש ב- Cookies שלהם, אשר אינם קשורים במישרין אלינו. כך למשל, רשתות חברתיות בהן אתה עושה שימוש עצמאי ונפרד, ועימן אתה קשור בהסכמי משתמש ישירים ועצמאיים, עשויות לשלב את המידע הנאסף ברשתות אלו ובאתרים אחרים יחד עם המידע הנאסף באתר המרפאה. כל שימוש מעין זה ו/או פעילות של אותם צדדים שלישיים כפופים לתנאי הפרטיות העצמאיים והנפרדים של אותם צדדים שלישיים ולהסכמים שבינך ובינם אשר אינם בשליטתנו ו/או אחריותנו.

דואר אלקטרוני, הודעות טלפוניות והצעות שיווקיות

כחלק מהשימוש באתר המרפאה ומערכת זימון התורים, ייתכן ויישלחו אליך מעת לעת דוא"ל או הודעות טלפוניות. למשל, בעת זימון תור, כתזכורת או כאשר קיים שינוי כלשהו הנוגע לתור שזימנת. הודעות אלו יכול ויישלחו אליך בצורה אוטומטית ו/או יזומה, וקבלתן הינו חלק אינטגראלי מפעילות המרפאה ומערכת זימון התורים.

מעבר לכך, ייתכן והמרפאה ו/או הרופא יעשו שימוש בפרטי הקשר שסיפקת להם, למשל כתובת אימייל ו/או מספר טלפון, לצורך יצירת קשר עמך והצעות שיווקיות שונות. במסגרת זו, אף ייתכן וישלחו אליך מעת לעת ניוזלטרים, קישורים למאמרים מקצועיים, עדכונים הקשורים במרפאה ובפעילות הרופא וכיוצ"ב. אתה רשאי בכל עת לבקש מאתנו להפסיק ולשלוח אליך דוא"ל ו/או הודעות שיווקיות אלו, באמצעים המפורטים במסגרת הודעות אלו.

הוצאת מידע מחוץ לישראל

ככלל המרפאה והרופא פועלים משטחי ישראל. עם זאת, ייתכן והמרפאה ו/או הרופא, וכן אתר המרפאה ו/או מערכת זימון התורים, יעשו שימוש בשירותי צד ג' כאלה ואחרים הכוללים אחסון של מידע ו/או עיבוד שלו מחוץ לשטחי ישראל. במקרים אלו, כל העברה של מידע לחו"ל תבוצע בהתאם ובכפוף להוראות הדין, לרבות תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), תשס"א-2001.

מסירת מידע לצד שלישי

אנו לא נעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר המרפאה ו/או במערכת זימון התורים אלא במקרים המפורטים להלן:

– כאשר הדבר נעשה לצורך מתן השירותים לך בהתאם לבקשתך, למשל אם תבקש מאיתנו להעביר סיכום טיפול ו/או מידע אודותיך לקופת החולים שלך, לרופא או מרפאה אחרים, לחברת ביטוח וכיוצ"ב, אנו נעשה זאת בהתאם לבקשתך;

– הרופא ו/או המרפאה עשויים במסגרת פעילותם השוטפת להיעזר ו/או לעשות שימוש במערכות וספקים חיצוניים המספקים שירותים שונים הקשורים במתן שירותי המרפאה ו/או הרופא לך: פיתוח, גבייה, ניהול, ניתוח סטטיסטי, שיפור של ביצועי המערכת וכיוצ"ב. בכל מקרה שכזה, אנו מקפידים על שימוש בספקים ומערכות שרמת האבטחה ושמירת הפרטיות בהן הינה גבוהה, וכן מוודאים כי יועבר לאותו ספק חיצוני אך ורק המידע הדרוש לו לצורך ביצוע הפעולות המבוקשות, בכפוף להתחייבותו לשמירה על סודיות המידע כנדרש;

– במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין המרפאה ו/או הרופא שתחייב חשיפת פרטיך;

– אם תבצע באתר המרפאה ו/או במערכת זימון התורים פעולות שבניגוד לדין;

– אם יתקבל צו שיפוטי מתאים ובכל מקרה בו קיימת חובה אחרת לפי דין;

– במקרה של מכירה ו/או העברה של ההמרפאה ו/או כל חלק ממנה לידי צד שלישי, לרבות בדרך של מיזוג, ובלבד שהצד מקבל המידע יקבל על עצמו לעמוד בהתחייבויות לפי מדיניות פרטיות זו.

עיון במידע, תיקון ומחיקה

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע השמור במאגר מידע ומתייחס אליו. זכות זו כמובן עומדת גם לך. אם תעיין במידע השמור אצלנו אודותיך ותמצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. בנוסף, וככל שהמידע מתייחס אך ורק לשירותי דיוור ישיר אליך (כהגדרתם בחוק), אתה רשאי לדרוש מאתנו כי נמחק את פרטי הקשר שלך ממאגר המידע שלנו. במקרה זה אנו נמחק את פרטי המידע המשמשים לצורך שליחת הצעות מסחריות אליך, אולם ייתכן ופרטי מידע אחרים אודותיך יוסיפו להישמר במערכת ובמאגר המידע בהתאם להוראות הדין.

בהקשר זה חשוב להדגיש כי חלק מהמידע שנמסר על ידך ומעובד במערכות המרפאה ו/או הרופא אודותיך, עלול להיחשב במידע רפואי ששמירתו במתחייבת בהתאם לתקנות בריאות העם (שמירת רשומות), תשל"ז-1976, המחייבות את שמירת המידע לתקופות ופרקי זמן ארוכים במיוחד. במקרים אלו כמובן לא נוכל להיענות לבקשתך למחיקת המידע ונפעל בהתאם להוראות הדין בנושא.

פניות מעין אלו ניתן להפנות אלינו,  בדוא"ל: Office@ranthein-md.co.il. אנו נגיב ונשיב על פנייתך בהקדם ובהתאם להוראות הדין. במסגרת כך, וכחלק מחובותינו לפי דין, אנו עלולים גם לבקש ממך מידע ופרטים מסוימים לצורך זיהוי ודאי שלך והגנה על פרטיותך.

ככל שנסרב לאיזו מבקשותיך, אתה רשאי כמובן לפנות לבית משפט השלום בהתאם לקבוע בהוראות הדין ולבקש כי יורה לנו לפעול כבקשתך.

אבטחת המידע הנאסף ומעובד

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, ותוך הקפדה על סודיות המידע ואבטחתו. אתר המרפאה ו/או ומערכת זימון התורים עושים שימוש באמצעי אבטחה מקובלים ומתאימים על מנת לשמור ולהגן על שלמות וסודיות המידע הנאסף במסגרתם. עם זאת, חשוב לדעת כי אף מערכת ו/או מסד נתונים אינם חסינים בצורה מלאה וב- 100% מפריצות, חדירות ו/או סיכוני אבטחה, ועל כן אנו איננו מתחייבים ששירותינו יהיו חסינים בצורה מוחלטת מפני כל חדירה ו/או גישה בלתי מורשית.

עדכון ושינוי של מדיניות הפרטיות

הרופא ו/או המרפאה יהיו רשאים לשנות ולעדכן מעת לעת את מדיניות הפרטיות לפי שיקול דעתם הבלעדי. הודעה על כל שינוי כאמור תפורסם באתר המרפאה ו/או במערכת זימון התורים, ואתה מוזמן לעיין מעת לעת במדיניות זו על מנת להישאר מעודכן בכל שינוי בה.